Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών από στελέχη του λιμενικού σώματος λόγω εφαρμογής των ν. 4093/2012 και 4307/2014 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.12.16

Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών από στελέχη του λιμενικού σώματος λόγω εφαρμογής των ν. 4093/2012 και 4307/2014

Αξιότιμοι κύριοι/ες, Αγαπητοί φίλοι/ες,
Όπως γνωρίζετε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας (μαζί με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες στρατιωτικών και αστυνομικών) προσέφυγε, μέσω του γραφείου μας  στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αμφισβητώντας  αρχικά τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του ν. 4093/2012 και εν συνεχεία των ρυθμίσεων του ν. 4307/2014, με τις οποίες επήλθε μείωση στις αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας αντίστοιχα. Με την 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (όμοιες οι 1126-1128/2016), σε συνέχεια των προγενέστερων  υπ. αριθ. 2191-2196/2014 αποφάσεων επίσης της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών που επέβαλαν οι ν. 4093/2012 4307/2014 στο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών και των στελεχών σωμάτων ασφαλείας, τόσο για το χρονικό διάστημα από 1-08-2012 έως 15-11-2014, όσο και για το διάστημα από 15-11-2014 (ήτοι από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του ν. 4307/2014) και εφεξής.
Πρακτικά και κατ΄ αποτέλεσμα, για όλο το διάστημα από 1-8-2012 έως και σήμερα (και για όσο παραμένει σε ισχύ ο κριθείς ως αντισυνταγματικός ν. 4307/2014) ως νόμιμες αποδοχές των στρατιωτικών πρέπει να θεωρηθούν εκείνες που ίσχυαν κατά την 31η-7-2012. 
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν φαίνεται πρόθεση από μέρους της Διοίκησης προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις. Αντίθετα, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο αν από 1-1-2017  θα παγώσουν ή μη για διετία οι ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές των στρατιωτικών και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, όπως προβλέπει το πρόσφατα ψηφισθέν άρθρο  236 του ν. 4389/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο του ν. 4393/2016). Ως εκ τούτου, η Πολιτεία, αντί να αποκαταστήσει αναδρομικά το μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εμφανίζεται να αγνοεί σε θεσμικό επίπεδο τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις και συζητά το αν θα προβεί ή μη σε περαιτέρω περικοπές των αποδοχών που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές!
Ήδη πολλά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας έχουν ασκήσει μέσω του γραφείου μας αγωγές για το διάστημα από 1-8-2012 έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4307/2014, το Νοέμβριο του 2014, κατοχυρώνοντας τις σχετικές αξιώσεις τους, επιλογή η οποία δικαιώνεται με τη μεταγενέστερη εξέλιξη των νομικών πραγμάτων. 
Από τη στιγμή, όμως, που και ο ν. 4307/2014 κρίθηκε ως αντισυνταγματικός τίθεται εκ των πραγμάτων ανάγκη διεκδίκησης και της διαφοράς αποδοχών για το διάστημα από 15-11-2014 (ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4307/2014) έως σήμερα.
Το γραφείο μας, αποφάσισε να προσφέρει σε όσους επιθυμούν αυτή τη δυνατότητα με βάση τα κάτωθι:
1.  Τι διεκδικείται και με βάση ποια διαδικασία.
Αντικείμενο διεκδίκησης είναι για κάθε στέλεχος κατά περίπτωση: 
Ø  Για όσους έχουν ήδη ασκήσει αγωγή: η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελήφθησαν και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-7-2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή των ν. 4093/2012 και 4307/2014, αφού ληφθούν υπόψη οι, στο μεταξύ, μισθολογικές/βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά στο διάστημα από 15-11-2014 έως το χρόνο κατάθεσης της αγωγής.
Ø  Για όσους δεν έχουν ασκήσει αγωγή: η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελήφθησαν και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-7-2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή των ν. 4093/2012 και 4307/2014, αφού ληφθούν υπόψη οι, στο μεταξύ, μισθολογικές/βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά στο διάστημα από 1-8-2012 έως το χρόνο κατάθεσης της αγωγής. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, η αγωγή ασκείται, καταρχήν, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου και επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και πενήντα (50) εναγόντων.
2. Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής: Χρόνος κατάθεσης των αγωγών.
Όπως και την προηγούμενη φορά, δεδομένης και της δυσχέρειας του υπολογισμού των αναδρομικών, το ύψος των οποίων διαφέρει ανά ενάγοντα, οι αγωγές θα κατατεθούν σταδιακά, το συντομότερο δυνατό και με τη σειρά κατά την οποία θα λαμβάνονται πλήρη τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος. 
Για όσους ασκήσουν αγωγή για πρώτη φορά και για όλο το διάστημα (1-8-2012 έως Νοέμβριος 2016) πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι οι αξιώσεις της πρώτης διετίας έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Η άποψη του γραφείου μας είναι ότι μια τέτοια νομική ερμηνεία δεν είναι ορθή, δεδομένου ότι ως σημείο έναρξης της παραγραφής, θα πρέπει να θεωρηθεί η ψήφιση του ν. 4307/2014, ο οποίος κατάργησε αναδρομικά το ν. 4093/2012. 
3. Υποχρεώσεις για την έγερση αγωγής.
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να προσκομίσει απαραιτήτως ατομικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
1. Στοιχεία ενάγοντος. 
2.  Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής.
3. Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).
4. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν του ζητηθεί, να προσκομίσει αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ανά μήνα για το διάστημα από 1-8-2012 ή, κατά περίπτωση από 1-11-2014 (αν πρόκειται για συμπληρωματική αγωγή), (μόνο αν ζητηθεί, δεν απαιτείται επί του παρόντος).

Β. Κάθε ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει για τον εξατομικευμένο προσδιορισμό των διαφορών αποδοχών του και τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών σε πρώτο βαθμό, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες απαιτηθούν προς επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας: 
  • το ποσό των 30 ευρώ, στην περίπτωση που πρόκειται για συμπληρωματική αγωγή (από 1-11-2014 έως σήμερα).
  • το ποσό των 50 ευρώ, στην περίπτωση που η αγωγή αφορά όλο το διάστημα από 1-8-12 έως σήμερα.
Πέραν των ανωτέρω, ο ενάγων θα καταβάλλει στο γραφείο ως αμοιβή ποσοστό 3% πλέον ΦΠΑ, κάθε ποσού που θα του καταβληθεί μετά την κατάθεση της αγωγής του, καθ΄ οιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, ως αναδρομική διαφορά αποδοχών έως την ημέρα κατάθεσης της αγωγής του (συμπεριλαμβανομένης κάθε καταβολής κατ΄ εφαρμογήν νομοθετικής ρύθμισης, εξώδικου συμβιβασμού ή δικαστικής απόφασης).  Η ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται επί του κάθε φορά καθαρού εισπραχθέντος ποσού συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Για το Δικηγορικό Γραφείο

Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος